Computer Phone

TÜRK DİLİ I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiTÜRK DİLİ I - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
Yaşayan d iller arasında Türkçen in yer ini ve yaşını açıklayab ileceksiniz. Türkçeni n tari hsel evreleri ni sıralayabi leceksiniz. Türkçen in yazımında kullanılan alfabeler tanıyabi leceksiniz. Türk iye Türkçes ini değerlend irebi leceksiniz. Cumhuri yet Dönemi ’nde Türkçe i le ilgili yapılan çalısmaları değerlend ireb ileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski